ALGEMENE LEDENVERGADERING AV RON CLARKE 31 maart a.s.

ALGEMENE LEDENVERGADERING AV RON CLARKE 31 maart a.s.

redactie No Comment
Leden Nieuws

Beste leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

vrijdag 31 maart 2017 om 20:00 uur. Het adres staat in de u toegezonden e-mail.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en binnengekomen stukken
  3. Vaststellen notulen ALV 22-06-2016. Verslag wordt op de vergadering uitgereikt
  4. Jaarverslag bestuur 2016 en bestuurssamenstelling
  5. Verslag van de penningmeester. Wordt op de vergadering uitgereikt
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten 2016
  8. 40 jarig jubileum Ron Clarke
  9. Voorstel om de vereniging per 01-01-2018 op te heffen.
  10. Rondvraag & sluiting

graag tot dan,

namens het bestuur van de AV Ron Clarke,
Peter Brochard
Secretaris